EGA

EGA

Nye handicapbestemmelser – EGA Handicap System 2012-2015

Reviderte handicapbestemmelser fra 2012

Med virkning fra 1. januar 2012 gjelder nye handicapbestemmelser i hele Europa.

EGA Handicap System 2012-2105

European Golf Association (EGA), som NGF er medlem av, innførte i 2000 et handicap system for Europa som er kalt EGA Handicap System. Med unntak av Storbritannia har alle europeiske land siden den gang benyttet EGA Handicap System, eller rettere sagt benyttet hele eller deler av det i sine handicapbestemmelser. EGAs intensjon og mål med EGA Handicap System har hele tiden vært å ha ett handicapsystem i Europa slik at handicap beregnes og justeres på lik måte og ut ifra de samme forutsetningene fra land til land.

Inntil nå har det vært relativt store forskjeller i de europeiske landenes handicapbestemmelser, men med virkning fra 1. januar 2012 har alle land blitt enige om å endre i sine handicapbestemmelser slik at EGA Handicap System nå er innført likt i alle land.

Siste versjon av EGA Handicap System er revidert i løpet av 2011 og den nye versjonen er gyldig fra 1. januar 2012 til 31. desember 2015.

Hva er nytt for norske spillere, i forhold til tidligere?

I Norge har handicapbestemmelsene hele tiden vært svært nær EGA Handicap System og den nye versjonen av EGA Handicap System 2012-2015 påvirker derfor ikke de norske handicapbestemmelsene i større grad. Til sammenligning blir de svenske og danske handicapbestemmelsene helt nye på en rekke punkter, da de gjennom de senere år har hatt handicapbestemmelser som på mange områder divergerer mot EGA Handicap System.

EGA turneringshandicap (nyhet, men innføres ikke før 2013)

Handicap er ingen eksakt vitenskap og vil aldri bli 100 % korrekt. Noen ganger spiller man bra og noen ganger mindre bra. Man spiller oftere dårligere enn buffersonen enn bedre enn buffersonen. Det vil si at man går oftere opp i handicap enn ned, men de gangene man går ned går man forholdsvis mye mer ned enn de gangene man går opp.

De fleste turneringer spilles enten med handicap eller man kvalifiserer seg på bakgrunn av sitt handicap. En spiller som sjelden eller aldri regulerer sitt handicap verken opp eller ned spiller med stor sannsynlighet med feil handicap. En spiller som sjelden eller aldri skriver seg ned etter runder med gode scorer spiller mest sannsynlig med for høyt handicap og kan bli mistenkt for juks eller usportslig opptreden.

Derfor deles nå handicap inn i to kategorier, EGA handicap og EGA turneringshandicap. 2

Sistnevnte vil være en forutsetning for å få delta i turneringer hvor turneringsarrangøren har bestemt at kun spillere med EGA turneringshandicap får delta (fra 2013). Dette for å unngå at spillere som sjelden eller aldri regulerer sitt handicap ikke skal få noen urettmessig fordel overfor de som regulerer handicap jevnlig.

Et EGA turneringshandicap betyr at man har spilt og registrert minst fire handicaptellende runder (selskapsrunder eller turneringsrunder) i foregående sesong. Da kan man dokumentere at man har spilt og regulert sitt handicap etter reglene. Fire runder er ikke mye, men er satt som et minimum. Men jo flere handicaptellende runder som spilles jo mer korrekt blir handicapet.

Turneringsarrangøren bestemmer om det kreves et EGA turneringshandicap for å kunne delta eller ikke. I større turneringer blir dette et krav. Det er derfor viktig å sette seg inn i turneringsbestemmelsene til en turnering for å se om det kreves EGA turneringshandicap eller ikke.

Ønsker man å ha et EGA turneringshandicap fra sesongstart 2013 må man dermed registrere minst fire handicaptellende runder i løpet av 2012 sesongen.

Har man ikke spilt minst fire handicaptellende runder foregående sesong, og dermed ikke har et EGA turneringshandicap, men allikevel ønsker å spille turneringer som krever dette, finnes en svært enkel metode for å «oppgradere» sitt EGA handicap til et EGA turneringshandicap.

Dette gjøres enkelt ved å spille tre handicaptellende runder, registrere resultatet for hver av disse rundene og regulere handicapet på vanlig måte. Når disse tre rundene er gjennomført og registrert har du et EGA turneringshandicap.

Selv om man ikke har et EGA turneringshandicap, mister man ikke sitt handicap. Man kan fortsatt spille selskapsrunder, handicaptellende selskapsrunder og spille i turneringer (når turneringshandicap ikke kreves).

Som før kan en spiller i handicapkategori 1 (hcp <4,5) kun spille handicaptellende runder i turneringer. Når en slik spiller ønsker å oppgradere sitt EGA handicap til EGA turneringshandicap (som beskrevet ovenfor) kan dette kun gjøres i turneringer (hvor turneringshandicap ikke kreves).

NB! Innføring av EGA turneringshandicap gjøres ikke før 2013 sesongen og dermed i forbindelse med årsrevisjonen 2012/2013. Det vil i praksis si at for å ha et EGA turneringshandicap fra og med sesongstart 2013 må man registrere minst fire handicaptallende runder i løpet av 2012 sesongen. 3

CBA (Computed Buffer Adjustment)

CBA erstatter CSA, som ble innført for fire år siden. CBA betyr justert buffersone.

CBA benyttes kun i turneringer, og er en beregning som gjøres automatisk i GolfBox. Dette betyr i praksis at buffersonen kan bli justert opp eller ned (i de aller fleste tilfeller ned) når en analyse (som gjøres automatisk i GolfBox) av startfeltets resultater er annerledes enn et antall forventningsverdier.

Ved for eksempel dårlige eller vanskelige spilleforhold og startfeltet presterer dårligere enn forventet justeres buffersonen ned. Det vil si at det kreves færre poeng for å slippe å regulere handicapet opp.

Klubbhandicap

Klubbspillehandicap («mottatte slag») beregnes annerledes enn tidligere.

Man beregner klubbspillehandicap ved å benytte differansen mellom spillehandicap for en spiller med handicap 36,0 og 36. Dersom dette for eksempel er fire slag (dvs. at en spiller med handicap 36,0 får spillehandicap 40) benyttes disse fire slagene for å beregne klubbspillehandicap, uavhengig av hva klubbhandicapet er. Har en spiller klubbhandicap 54 blir klubbspillehandicapet 58. Har en spiller klubbhandicap 42 blir klubbspillehandicapet 46, osv.

De norske handicapbestemmelsene = EGA Handicap System

I Norge benytter vi som sagt EGA Handicap System og nå når handicapbestemmelsene i langt større grad enn tidligere er like fra land til land i Europa (med unntak av Storbritannia) og man referer til EGA Handicap System når man omtaler handicapbestemmelser, omtaler vi nå også de norske handicapbestemmelsene som EGA Handicap System. Med andre ord, spillere som er medlem i golfklubb tilsluttet NGF benytter EGA Handicap System for å regulere handicap.

NGF utarbeider en norsk veiledning til EGA Handicap System. For ytterligere informasjon/utdypning av EGA Handicap System henvises det til EGAs originaldokument (engelsk versjon).

Denne kan du laste ned fra EGA sine hjemmesider www.ega-golf.ch

Kontaktperson Norges Golfforbund:

Thore Wilhelmsen

Thore.wilhelmsen@golfforbundet.no

90151756

Kommentarfeltet er stengt.